Er du online købmand så er det vigtigt at din webshop er sat korrekt op for at blive fundet bedst muligt af søgemaskinerne så som Google, samt for at den kan konverterer de besøgende til kunder / ordre, bedst muligt.

Vi prøver så vidt muligt altid at rådgive vores webshop kunder bedst muligt, så de er klædt på til at, begynde optimeringen af deres webshops vigtigste sider, nemlig landingssiderne.

Gang på gang har jeg givet en forklaring over mail eller på telefonen og nu tænkte jeg at det var tiden til at jeg lagde det jeg alligevel sidder og siger så tit online, så andre også kan få glade af det og bruge det, hvis de synes det lyder fornuftigt.

Nedenfor har jeg illustreret opsætningen af en landingsside som jeg mener den burde se ud. Det er meget simpelt og forenklet, men jeg håber og tror på at du forstår budskabet 🙂

webshop opsætning SEO